Çiğli’de icradan satılık 22.2 milyon TL’ye 2 fabrika!

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mahallesi’nde yer alan 2 fabrika icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkullerin toplam bedeli 22 milyon 263 bin 903 TL olarak açıklandı.

1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mahallesi 2135 Ada,8 No.lu parselin alanı 9.600,00 metrekare ve ana taşınmaz niteliği bir katlı betorname fabrika binası ve arsası şeklindedir. Tam Hisseli.


2 Katlı İdare Binası : Betonarme 2 katlı olup parsel üzerinde yer almaktadır.Zemin katta yemekhane,tuvaletler,giyim odaları,kiler,mutfak pişirme ve servis bölümleri bulunmaktadır.1.Katı da idari bölüm şeklindedir.Toplantı odası, idari bölümler, mutfak, tuvalet ve büro ofisler bulunmaktadır. 2 Katlı bina 1140 metrekaredir.Fabrika binası ve idari bina yapı kullanma izin belgesinde 4710 metrekare olup ruhsatsız kısım ile birlikte fabrika binası + idari bina toplam 5840 metrekaredir. Binanın yer döşemeleri seramik,duvarlar boyalıdır

KIYMETİ : 11.172.153,00TL
Satış Günü : 02/04/2018 günü 15:00 – 15:10 arası
Satış Yeri : Kemal Paşa Caddesi Vakıf İş Hanı No:82/C Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Karşıyaka/İzmir4.Kat Satış Odası

2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mah, 2135 Ada,9 No.lu parselin alanı 9.600,00 metrekare ve ana taşınmaz niteliği bir katlı
betorname fabrika binası , idari binası ve arsası şeklinde. Tam hisseli.

Hali Hazır Durumu : 2 Katlı İdare Binası : Betonarme 2 katlı olup parsel üzerinde yer almaktadır.Zemin katta ofis,büro ve odalar 1.katında ofisler,oda bölümleri bulunmaktadır. İdari bina 726m2 x 2 kat : 1452 m2 dir. Binaların tüm pencere ve doğramaların söküldüğü camların kırık olduğu ve etrafta bu parçaların kırık ve dökük ve vaziyette dağınık şekilde olduğu,tesisat ve elektrik aksamının söküldüğü,tuvalet imalat ve müştemilatların olmadığı tesbit edilmiştir. Binanın yer döşemeleri seramik duvarlar boyalıdır.

KIYMETİ : 11.091.750,20TL
Satış Günü : 02/04/2018 günü 15:20 – 15:30 arası
Satış Yeri : Kemal Paşa Caddesi Vakıf İş Hanı No:82/C Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Karşıyaka/İzmir 4. Kat Satış Odası

SATIŞ ŞARTLARI :
1-İhale Pazarlık yoluyla yapılacak olup, HERBİR TAŞINMAZ İÇİN AYRI AYRI 10.000.000,00TL’nin ve toplam satış masraflarının altına düşmemek kaydı ile yapılacaktır.
İhaleye yirmi gün öncesinden, ihale tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verebilecektir. Bu ihalede muhammen bedelin altında olmaması ve satış, paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Bunların aksi takdirde satış düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20’si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no’lu IBAN’ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önceibraz etmeleriveya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük
değişimler olması ve 805 sayılı Kanun’un 1. Maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter
tasdikli suretini ibraz etmeleri, Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halindebu orandan veya yetkili makamlarca başka
bir orandanalınmasınakarar verilmesi halindearadaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 İflas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,
8- Satışa konu taşınmaz Organize Sanayi Bölgesinde olması sebebi ile ihaleye katılanların AOSB’den UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALMASI ZORUNLUDUR, AOSB’de yer alacak katılımcıların sektör grupları: Gıda, dokunma giyim, orman, kağıt, basım, lastik, plastik, kimya, madeni eşya, petrokimya, petrol ürünleri, pişmiş kil ve çimento gereçleri, cam, demir ve çelik, demirdışı metaller, elektriksiz makinalar, tarım alet ve makinaları, meslek bilim ölçü kontrol ve optik donatımı imalatı, elektrikli makinalar,
elektronik, karayolu taşıtları imalat, demiryolu taşıtlar imalat “Sanayidir. Daha fazla bilgi için Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden bilgi alınabilir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevuttur. Taşınmazın satışına katılacakların AOSB’DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALARAK DOSYAMIZA İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
İhaleye girecek olanlar satış öncesi ve satış sonrası Organize Sanayi Bölgesinden tescil ve teslim için gerekli olan bütün hususları öğrenmiş oldukları farz edilecektir.
Tebliğ ve ilan olunur. 19/02/2018

,