Çankaya Belediyesi’nden satılık 16 gayrimenkul 57.9 milyon TL’ye!

Çankaya’da bulunan 16 gayrimenkul,  Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından satışa sunuluyor. İhalesi 28 Mart’ta gerçekleşecek gayrimenkullerin toplam bedeli 57 milyon 947 bin TL .

 

 

Çankaya Belediye Başkanlığı, Çankaya’da bulunan 16 gayrimenkulü57 milyon 947 bin TL’ye satışa çıkardı.

 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

 

1 – Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

 

Gayrimenkullerin toplam bedeli: 57 milyon 947 bin TL

 

2 – İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte; Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok 9.kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 – İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1-A2 Blok 6. kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 100.-TL (yüz lira) karşılığında temin edilebilir.

4 – İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve tekliflerinde ada, parsel numarasını yazmaları gerekmektedir.

5 – Tekliflerin ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

6 – İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 – Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8 – Telefon: 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 -2244 Faks: 0 312 458 90 76

9 – İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.