Çanakkale Belediyesi’nden Kepez’e otel!

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığı Sahil Yolu Caddesi Parsel: 1578’de en az 4 yıldızlı otel yapılarak işletilmek üzere 29 (Yirmi Dokuz) Yıllığına kiralama ihalesi gerçekleştiriyor.

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığı, mülkiyetine sahip oldukları Sahil Yolu Caddesi Parsel: 1578’de en az 4 yıldızlı otel yapılarak işletilmek üzere 29 (Yirmi Dokuz) Yıllığına kiralama ihalesi yapıyor.

İhale 11 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’de Kepez Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. Söz konusu işin muhammen bedeli
(Kira: 2 milyon 784 bin TL ve bina 25 milyon 922 bin 862 TL olmak üzere) 28 milyon 706 bin 862 TL olup geçici teminat ise 861 bin 205,86 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ ÜZERİNE EN AZ 4 YILDIZLI OTEL YAPILARAK İŞLETİLMEK ÜZERE 29 (YİRMİ DOKUZ) YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Beldemiz Sahil Yolu Caddesi Parsel: 1578’de kayıtlı taşınmaz üzerine en az 4 yıldızlı otel yapılarak işletilmek üzere 29 (Yirmi Dokuz)
Yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile kiralama ihalesine çıkılmıştır.

2 – İhale 11.04.2018 Çarşamba günü saat 10.00’de Kepez Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 – Söz konusu işin Muhammen bedeli (Kira: 2.784.000,00- TL ve bina 25.922.862,00- TL olmak üzere) 28.706.862,00- TL (Yirmi sekiz milyon yedi yüz altı bin sekiz yüz
altmış iki Türk Lirası) olup geçici teminat ise 861.205,86- TL (Sekiz yüz altmış bir bin iki yüz beş Türk Lirası seksen altı Kuruş’tur.)

4 – İstekliler söz konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi, imar durumu ve ölçü krokisini Kepez Belediyesi Fen işleri bürosundan 500,00- TL dosya bedeli karşılığında
alabilirler. Dosya bedelini yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5 – İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 11.04.2018 İhale günü en geç Saat 09.30’a kadar Belediyemiz veznesine, TC Ziraat Bankası
Çanakkale Kordon Şubesindeki Belediyemiz Hesabına (İBAN TR 430001000813121575945002), TC Halk Bankası 18 Mart Şubesi (IBAN TR 16 0001 2001 4550 0007
0000 10) yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhale günü
saat 09.30’dan sonra teminat kabul edilmez.

6 – İhaleye girebilmek için:

A) Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk
Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış
olması gerekir.)

F) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale
üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imzalayacaklardır.

G) İhale tarihinden en az 1hafta öncesi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve bank kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmış nakit kredisi ile kullanılmamış
teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım
bedelinin %15’dan az olamaz).

J) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar. Dosya bedeli 500,00- TL (Beş Yüz TL) dir.

7 – İhale şartnamesi ve diğer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Kepez Belediyesi Fen işleri bürosunda görülebilir.

8 – İstekliler teklif mektuplarını Kepez belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne en geç 11.04.2018 Çarşamba günü saat 09.30’a kadar makbuz karşılığında
verebileceklerdir. İhale günü saat 09.30’dan sonra teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak ettirilmezler.

9 – Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

10 – Ayrıca istekli olanlara İdare tarafından Yer Görme Belgesi düzenlenecektir.