bina-yapimi-destegi-23-ile-verilecek

 

23 ili etkileyen Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı…


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Bina yapımı desteği 23 ile verilecek!
11 Ocak 2017 tarihinde Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yayımlandı. Söz konusu karar Doğu ve Güneydoğu’daki 23 ili etkiliyor.

Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiide yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsıyor.

Yatırımcılara büyük kolaylık sağlanan karar kapsamında, bina yapımı desteği de bulunuyor.

Bina yapımı desteği
Bu destek unsuru, Yatırım ve Üretim Destek Paketi ile Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamında desteklenecek yatırımların bina ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanacak.

Bina yapımı desteği, Yatırım Yeri Tahsisi Desteği kapsamında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) veya İdareye devrolunan parsel veya taşınmazın üzerinde yahut mülkiyeti YİKOB veya İdareye bedelsiz devrolunmak kaydıyla yatırımcıya ait taşınmazın üzerinde uygulanacak.

Banka, yatırım yeri temin edilen yatırımlar için tahmini bina yapımı maliyetini belirler. Bina, yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Bina yapımına ilişkin iş ve işlemler Toplu Konut İdaresi aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Bina yapımına konu projelendirme, izin, ruhsat ve onay işlemleri ile altyapı ve üst yapı inşaatı, ihale, yapı denetim, cins tashihi, tapu ve inşaat ile ilgili diğer işlemler yatırımcı, YİKOB veya İdare tarafından yürütülür. Bu işlemlere yönelik harcamalar Hesaptan karşılanır.

Bankalar, yatırımcı YİKOB veya İdare bina yapımı için ön ödeme yapabilir, müteakip ödemeleri hakediş raporları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bu destek kapsamında inşa edilecek binanın azami yirmi bin metrekareye kadar kısmı desteklenebilir, verilecek destek tutarı 10 milyon Türk Lirasını geçemez. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bina maliyetinin destek tutarını aşması durumunda aradaki fark yatırımcının özkaynaklarıyla karşılanır.

Binanın mülkiyeti, yatırımcılara kiralanmak üzere YİKOB veya İdarede olur.

Yatırım süreci devam eden yatırımlar ile yarım kalmış yatırımlar da, yatırıma ilişkin taşınmazların mülkiyetinin ilgili YİKOB veya İdareye devredilmesi şartı ile bu destek unsurundan faydalandırılabilir.

Yatırımcıların, yatırım süreci devam eden yatırımları ile yarım kalmış yatırımlarına ilişkin taşınmazlarının mülkiyetini ilgili YİKOB veya İdareye devretmemesi halinde, yatırıma konu bina, YİKOB veya İdare tarafından bedeli Hesaptan karşılanmak kaydıyla tamamlanır. YİKOB veya İdare, binanın tamamlanması için yapılacak harcamanın, yatırıma konu taşınmazın toplam maliyetine oranı mertebesinde bu taşınmazın mülkiyetine paydaş olur. Pay oranının belirlenmesinde taşınmazın maliyete esas değeri Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenir. Mevcut yapılmış kullanılabilir yapıların değeri ile yapılacak ilave yapıların maliyeti Bankaca belirlenir.

Kira sözleşmesi ve kira bedeli
Bina Yapımı Desteği veya Bina Tashihi Desteğine konu binalar ile Yatırım Yeri Tahsisi Desteğine konu parsel, taşınmaz veya binalar yatırımcılara YİKOB veya İdare tarafından kira sözleşmesi düzenlenmek suretiyle kiralanır.

Kira bedelleri, Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenecek rayiç kira bedelinin yüzde onu şeklinde uygulanır ve kira bedelleri her yıl yeniden değerleme değer artış oranında artırılır. Kira gelirleri Hesaba gelir kaydedilir.

Taşınmazın mülkiyetinin yatırımcıya devri
Bu karar kapsamında Çağrı Merkezi Destek Paketi hariç olmak üzere, yatırımcıya kiralanmak suretiyle tahsis edilen parsel, taşınmaz ve binaların mülkiyeti, asgari onbeş yıl süreyle desteğe konu üretim faaliyetinin sürdürülmesi, asgari istihdam şartının bu sürenin tamamında istihdam edilecek adam ay toplamının yüzde sekseninden az olmamak üzere yerine getirilmesi ve varsa diğer destek koşullarının sağlanması halinde, talebi üzerine yatırımcıya, bina için sağlanan nominal destek tutarı, parsel veya taşınmaz için ise emlak vergisine esas metrekare birim değeri toplamı karşılığında devredilebilir.

Cazibe merkezleri programı kapsamındaki iller:
1. Adıyaman
2. Ağrı
3. Ardahan
4. Batman
5. Bayburt
6. Bingöl
7. Bitlis
8. Diyarbakır
9. Elazığ
10. Erzincan
11. Erzurum
12. Gümüşhane
13. Hakkari
14. Iğdır
15. Kars
16. Malatya
17. Mardin
18. Muş
19. Siirt
20. Şanlıurfa
21. Şırnak
22. Tunceli
23. Van
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,

Hemen Teslim 5 proje