Bilecik Defterdarlığı’ndan satılık 6 lojman! 4 milyon TL’ye!

Bilecik Gazipaşa Mahallesi’ndeki üç katlı 6 daireli kargir jandarma lojmanı Bilecik Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihale edilecek. Söz konusu lojmanların muhammen bedeli 4 milyon 64 bin TL olarak belirlendi.

Bilecik Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Gazipaşa Mahallesi’nde yer alan üç katlı 6 daireli kargir jandarma lojmanı ihale ile 6 Mart 2018 tarihinde satışa sunuluyor.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bilecik Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

1 – Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen gün ve saatte, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2 – İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)

b) Gerçek kişilerin ikametgah belgesi (İdaremizden temin edilebilir), nüfus kaydını gösterir T.C. Kimlik Numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerin ise İdari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemeleri veya siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2018 yılı içerisinde alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya vekaletname aslı ile birlikte ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 – İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Bilecik Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

4 – Taşınmaz mal satış bedelinden herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır.

5 – Satışı yapılacak olan taşınmaz malın ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin 1/4’ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 8 eşit taksitte 24 ay vadeli satış yapılabilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.

6 – İhalelere ilişkin http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.bilecikdefterdarligi.gov.tr internet adresleri ile 0228 212 49 80 nolu telefondan bilgi edinilebilir.

7 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

,