Antalya Kepez’de satılık 4 arsa! 56.3 milyon TL’ye!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kepez’de yer alan 4 arsa ihale ile satışa çıkıyor. Üçü ticaret ve biri akaryakıt ve servis istasyonu alanı imarlı olan arsaların toplam muhammen bedeli 56 milyon 336 bin TL olarak belirlendi.

Arsalar için ihale 5 Nisan’da gerçekleştirilecek.


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 – İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

2 – Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir, ayrıca
İmar durumu ile ilgili detaylı bilgiyi Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından ve parsellerin bulunduğu ilçe Belediyelerinden bilgi alınabilir.

3 – İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 – İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1 – Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2 – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3 – İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki
ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4 – İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.5 – Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.6 – Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir.)

4.7 – Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.8 – Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca
ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9 – İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki
ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10 – İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

4.11 – Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5 – Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 – Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 05.04.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen
Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile
gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış
zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

, ,