Alt kiracı sözleşme örneği!

alt kira

Kiracı, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına verebiliyor. Buna alt kira adı veriliyor. İşte alt kiracı sözleşme örneği…

Alt kiracı sözleşme örneği!
Türk Borçlar Kanununa göre, kiracı kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiraya konu olan taşınmazı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebiliyor.

Aynı zamanda kiraya verenin yazılı rızası ile kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçiyor ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtuluyor. Alt kiracı sözleşme örneği aşağıda yer alıyor:

Alt kiracı sözleşme örneği…

1.TARAFLAR
Bir tarafta …… kompleksinde kiracı konumunda bulunan …… Ticaret A.Ş. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile, bu …’in bağımsız “ek bina” olarak adlandırılan … bölümünü alt kiracı konumunda kiralayan …… Sanayi Tic. A.Ş. (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.

2.KONU, AMAÇ VE KAPSAM
Kiraya verenin hak sahibi bulunduğu kiralama konusu gayrimenkulün kiracıya kiralanmasına ilişkin şartlar işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Alt Kiracı … merkezi olarak hizmet vermesi amaçlanan bu binada … aktivitelerini yerine getirecektir. Yukarıda sayılan hizmetler dışında alternatif bir hizmet veya hizmetlerin yapılabilmesi için Kiracının, Kiraya Verenden yazılı onay alması şarttır.

Kiracı; sözleşme ekinde bulunan Ticaret Sicil Belgesi ile beyan etmiş olduğu şirket yapısı ve bu belgede yazılı şirket ortakları ile bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

3.SÜRE
Bu sözleşme … tarihinde başlar ve … kira dönemini kapsayarak … tarihinde sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca mutabık kalınması halinde, taraflarca kira süresi ve koşulları yeniden müzakere edilecektir. Aksi halde, kira süresinin bitiminden itibaren kiracı … (…) ay içerisinde mecuru tamamen tahliye edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.KİRA BEDELİ

1. Dönem

2. Dönem
….

Devlet tarafından KDV oranlarında yapılacak tüm değişiklikler ile resmi olarak kira bedellerine yansıtılabilecek vergi ve fonlar kira bedeline ilave edilir veya kira bedelinden düşürülür.

5.ÖDEME VE ŞEKLİ
İlk döneme ilişkin kira bedeli olan … TL…/../… tarihinde, kiracı tarafından peşin ödenecektir.

Takip eden yıllara-ilişkin kira bedelleri; … dönemlerin başında, ilgili ayın 1 ila 5. günleri arasında ve peşin olarak ödenir.

6.TESLİM
Ayrıca kiralama konusu gayrimenkul içinde mevcut olan tüm demirbaşlar ve ekipman, kiralama konusu gayrimenkul ile birlikte tutanak altına alınmak suretiyle kiracıya teslim edilecektir. Söz konusu tutanak işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.

7.ONARIM VE TADİLAT
Kiralama konusu gayrimenkulde yapılması gereken her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemleri için kiracı yazılı talepte bulunmak ve kiraya verenin yazılı onayını almak zorundadır.

Kiralama konusu gayrimenkul ve içindeki mevcut demirbaşlar ile ekipmanın bakımları aksatılmadan ve usulüne uygun olarak Kiracı tarafından yapılacaktır.

Sözleşme sonunda tüm bina ve sözleşme ekinde bulunan ekipman çalışır, bakımlı, işler durumda ve temiz olarak kiraya verene teslim edilecektir.

8.DEVİR YASAĞI
Kiracı kiraladığı yeri hiçbir şekilde devredemez, alt kiracıya kiralayamaz veya böyle bir teşebbüste bulunamaz.

9.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Kiracının şirket yapısında bir değişiklik olması, … hisselerinin %50’nin altına düşmesi nedeniyle hisse değişimi, ortaklıktan ayrılma ve/veya buna benzer durumların söz konusu olması halinde, bu sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmadan, kiraya verenin gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin münfesih hale gelir.

10.FESİH
İşbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan fesih ve sona erme halleri saklı kalmak kaydıyla, kiracının sözleşme maddelerine muhalefet etmesi halinde, kiraya veren … gün içerisinde kendisini yazılı olarak ihtar eder. Yazılı ihtara rağmen, kiracı tarafından sözleşmeye uygun davranılmaması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, sözleşme kiraya veren tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedilir.

Kiraya Veren Alt Kiracı
Kaşe – İmza Ad Soyad – İmza

Kiracı boşaltma taahhütnamesi!

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com