Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim ve Merkezi kiraya veriliyor!

Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim ve Merkezi ile çok amaçlı salon kiraya veriliyor. İhaleye çıkarılan yerin bir aylık tahmini kira bedeli 40 bin TL + KDV olarak açıklandı.

 


 

Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim ve Merkezi ihalesi 13 Şubat 2018 tarihinde saat 14:00’da gerçekleştirilecek.

 

AHİ ELVAN AİLE YAŞAM VE EĞİTİM MERKEZİ İLE ÇOK AMAÇLI SALON KİRAYA VERİLECEKTİR

Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, kiraya
verilecektir.

1 – İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a ve 36. maddelerinde belirtilen kapalı teklif usulü ile 13.02.2018 saat 14:00’da yapılacaktır.

2 – İhale 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni
huzurunda yapılacaktır.

3 – İhaleye çıkarılan yere ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) bedelle satın
alınabilir.

4 – İhaleye çıkarılan yerin bir aylık tahmini kira bedeli 40.000,00-TL (Kırkbin Türk Lirası) + KDV’dir.

5 – İhalenin muhammen bedeli; 10 (on) yıllık tahmini kira bedeli olup, ihale sonucunda belirlenen kira bedeli takip eden yıllarda Türkiye İstatistik
Kurumunca yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) Yıllık değişim (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) nispetinde artırılır.

6 – İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:

6.1. Gerçek kişiler için;

6.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi

6.1.2. Yerleşim yeri belgesi

6.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

6.1.4. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği

6.2. Tüzel kişilere için;

6.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi

6.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği

6.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı

6.2.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden
yazı aslı

6.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına
dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı

6.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi

6.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır

6.2.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

6.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca
ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri.

6.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan

6.5. Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge

6.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı

6.7. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz ile okunduğuna dair yazılı beyan

7 – İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını ihale saatine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddelerinde belirtilen kapalı teklif usulüne
göre hazırlayarak ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

, ,

Hemen Teslim 5 proje