Afyonkarahisar Defterdarlığı 89 milyon TL’lik inşaat ihalesi yapıyor!

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından arsa karşılığı inşaat ihalesi yapılıyor. İnşaat ihalesi 13 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Basmakçı, Çay, Dinar, Merkez ve Sandıklı Mahallelerinde bulunan taşınmaz mallar için toplam muhammen bedel 44 milyon 123 bin 124,28 TL olarak belirlendi.


İnşaat karşılığı verilecek olan taşınmaz ise Merkez ilçesine bağlı Çakır Mahallesi’nde yer alıyor. Taşınmazın toplam muhammen bedeli 45 milyon 710 bin 245 TL yer alıyor.

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR
Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)

1 – Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 13/03/2018 tarihinde saat 14:00 te Afyonkarahisar Defterdarlığında (6. Kat İhale Odası) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 – Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 44.123.124,28 TL maliyetli Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Proje Bedeli kısmında belirtilen toplam 116 DERSLİK OKUL inşaatları ve çevre düzenlemesine karşılık tablo 2 de belirtilen 1 (bir) adet ve toplam 45.710.245,00 TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 1.587.120,72 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 – Zemin etütleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 – Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,

5 – Geçici teminat bedeli 6.856.536,75 TL dir. (Altımilyonsekizyüzellialtıbinbeşyüzotuzaltı TL, yetmişbeş Kr)

6 – İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.

7 – İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.

8 – Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat tutarı olan 6.856.536,75 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.afyonkarahisar.gov.tr veya www.afyondefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

,