Adapazarı Belediyesi 10 yıllığına kültür merkezi kiralıyor!

Adapazarı Belediye Başkanlığı tarafından belediye kültür merkezinin toplantı salonu hariç diğer bölümlerinin bir bütün halinde işletme hakkının 10 yıllığına kiralanması işi ihale ediliyor.

Kiralama ihalesi 11 Nisan Çarşamba günü saat 14:00’de Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.


BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİNİN TOPLANTI SALONU HARİÇ DİĞER BÖLÜMLERİNİN BİR BÜTÜN HALİNDE İŞLETME HAKKININ 10 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adapazarı Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, 78 Ada, 233 nolu taşınmaz üzerine inşa edilmiş olan Belediye Kültür Merkezi’nin toplantı salonu hariç diğer bölümlerinin bir bütün halinde işletme hakkının 10 yıllığına kiralanması işi ihalesidir.

İHALE USULÜ: Kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 114 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.

İHALENİN NEREDE VE HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: Kiralama ihalesi 11/04/2018 Çarşamba günü saat 14:00’de Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

ŞARTNAME BEDELİ: Kiralama ihalesi için şartname bedeli 1.000,00TL’dir.

MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT VE NAKDİ TEKLİF:

Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat bedelini 11/04/2018 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Halkbank TR56 0001 2009 5850 0016 0003 01 Nolu Hesap Numarasına da yatırılabilir.

Şartname bedeli ile Nakdi teklif bedeli; nakit olarak Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Halkbank TR56 0001 2009 5850 0016 0003 01 Nolu Hesap Numarasına yatırılabilir.

Kapalı Teklif usulüne göre ihale edilecek taşınmaz için istenilen teklif zarfı ve belgeleri 11/04/2018 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır. Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: Kiralama İhalesi için istenilen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanıp, 11/04/2018 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek veya aynı tarih ve saatte Yazı İşleri Müdürlüğü’nde olacak şekilde iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Şartname ekinde mevcut olan Teklif Mektubu ( İmzalı)

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- İkametgâh belgesi,

4- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz ya da geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir)

5- Nakdi teklif yatırdığına dair vezne alındısı veya banka dekontu,

6- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7- Şartname aldığına dair belge,

8- Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Şartname ekinde mevcut olan Teklif Mektubu ( İmzalı)

2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

4- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

5- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

6- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz ya da geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir)

7- Nakdi teklif yatırdığına dair vezne alındısı veya banka dekontu,

8- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

9- Şartname aldığına dair belge,

10- Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

Not: İhale dosyasına www.adapazari.bel.tr adresinde bulunan İhale Rehberi linkinden ulaşılabilir.

,

Hemen Teslim 5 proje