Belediyelerin çevre temizlik hizmetinden faydalanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan taşınmazlar için ödenen vergiler arasında çevre temizlik vergisi de bulunuyor.

Bu vergi, arsa ve araziler için ödenmiyor. Verginin mükellefi taşınmaz malın sahibi değil, kullanıcısı oluyor. Buna göre taşınmazda kiracı olması halinde bu vergiyi mal sahibi değil kiracılar ödüyor.


Çevre temizlik vergisi için ödenecek bedel taşınmazın türüne ve grubuna göre hesaplanıyor. Çöp vergisi evlerde su faturalarına yansıtılırken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapı için belediyede ödenmesi gerekiyor.

İşyerleri için iki eşit taksit halinde belediyeye ödenen vergi için ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılıyorç Bu verginin ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor.

Çevre temizlik vergisi oranları 2018 belli oldu!

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları, 50 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belli oldu. Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi 2018

MADDE 3 – (1) Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

(2) Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 2018

MADDE 4 – (1) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

(a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

(b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

MADDE 5 – (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

 

, ,