Tekirdağ Saray’da 31 gayrimenkul 16.3 milyon TL’ye satılıyor!

Saray Belediye Başkanlığı tarafından 31 adet gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Tarla, çayır, arsa, bağ yeri, ticaret ve turizm alanı niteliğine sahip gayrimenkuller için toplam muhammen bedel 16 milyon 359 bin 812 TL olarak belirlendi.

Gayrimenkullerin ihalesi 29 Mart’ta gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Saray Belediye Başkanlığından:

Madde 1 – Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen ve belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Saray Belediyesince, aşağıda tarih ve saati belirtilen zamanda Ayaspaşa Mah. Atatürk Alanı No: 32 adresinde Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. Taşınmazlar ile ilgili imar durum belgeleri İmar ve Şehircilik Müd. ve www.saray.bel.tr resmi sitesi “İHALELER’’ link başlığından ulaşılabilinir.

Madde 2 – İhale Saray Belediye Başkanlığı’nca, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. maddesi uyarınca Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3 – Satış işleminden K.D.V alınmayacaktır. Şartname Bedeli 50.00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görülebilir veya temin edilebilir.

Madde 4 – Taşınmazlar gerçekleşen ihale bedeli üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde ödeme seçenekleri ile ödenebilir.

Ödeme Seçenekleri

1. Peşin Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden Tek Seferde Peşin Ödenir) Ödeme süreleri için İdari şartname hükümleri geçerlidir.

2. Taksitli Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden %50 si Peşin ödenir. Geri kalan bedel ise 9 (dokuz) eşit parça ile aralıksız aylık taksitler şeklinde ödenir.
Ödenmeyen (VADESİ DOLMUŞ) 2 taksit olması durumunda idari şartnamedeki hükümler uygulanır.

Madde 5 – İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Gerçek Kişi

1 – Geçici Teminat ve Şartname Bedeli Makbuzu

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3 – İkametgâh Belgesi,

4 – İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge.(İhale Tarihinden en geç 15 günü geçmemiş olmak)

Kooperatifler ve Şirketler

1 – Geçici Teminat ve Şartname Bedeli Makbuzu

2 – İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesini

3 – Şirketler-İmza Sirkülerini (2018 yılına ait) ve Yetki Belgesi ile Şirket Ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli suretini.

4 – Adresleri Belirtir belge.

5 – İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge. (İhale Tarihinden en erken 15 günü geçmemiş olmak)

a – İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekaletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza
Sirkülerini (2018 yılına ait) ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.

Madde 6 – İstekliler, son başvuru tarihi; 28/03/2018 Çarşamba günü Saat 17:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını yaparak, İhale başvuru dosyalarını
teslim etmek zorundadırlar. Resmi başvuru yapan isteklilere, başvuru belgesi verilecektir.